Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
กิจกรรม

ตรวจสุขลักษณะ คุณภาพอาหาร เพื่อติดตาม กำกับมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตคลองเตย

 วันที่ 30 ม.ค. 2567
อาหารที่นี่ ที่ไหน ถ้าขายใน กทม. ต้องปลอดภัย ได้มาตรฐาน และมีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ? 
? วันที่ 30 มกราคม 2567
กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตคลองเตย สุ่มตรวจสุขลักษณะ คุณภาพอาหาร เพื่อติดตาม กำกับมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ในสถานประกอบการอาหารพื้นที่เขตคลองเตย ผ่าน Application BKK Food Safety ?
? ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ในการเลือกอาหารปลอดภัยโดยสังเกตป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และสถานประกอบการอาหารมีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดเพิ่มเติม