Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประเภท เรื่อง วันเดือนปี
พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 29 มิ.ย. 2560
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 16 ม.ค. 2558
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 23 พ.ค. 2554
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 17 ก.พ. 2551
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 13 ก.พ. 2551
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 6 ก.พ. 2551
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 11 พ.ย. 2542
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 15 มี.ค. 2541
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 2 ก.ย. 2540
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 14 พ.ย. 2539
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 27 ก.ย. 2539
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 19 ก.พ. 2535
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 24 ส.ค. 2528
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 8 พ.ค. 2522
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 8 พ.ค. 2522
กฎกระทรวง กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 20 มิ.ย. 2561
กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 17 ม.ค. 2551
ข้อบัญญัติ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2565 9 มิ.ย. 2565
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2561 3 พ.ค. 2562
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2546 4 ธ.ค. 2546
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2545 7 มี.ค. 2545
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2545 28 ก.พ. 2545
ระเบียบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 7 ม.ค. 2564
ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเณฑ์การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 3 ก.พ. 2551
ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยแบบการขอและการออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาด พ.ศ. 2548 12 เม.ย. 2548
ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2546 23 พ.ค. 2546
ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2546 14 พ.ค. 2546
ประกาศ ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ (ฉบับที่2) ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 25 มิ.ย. 2564
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 2 ก.พ. 2564
ประกาศกระทรวง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพและการจัดการสุขลักษณะ ของการจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสาเร็จ ในสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2566 22 มิ.ย. 2566
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 31 พ.ค. 2566
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2565 9 ก.ย. 2565
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาหนดค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานที่จาหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 25 ม.ค. 2562
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการกาหนดอุณหภูมิในการเก็บรักษาอาหารสด ในสถานที่จาหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 25 ม.ค. 2562