Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
สื่อประชาสัมพันธ์
เรื่อง วันเดือนปี
ป้ายประชาสัมพันธ์ร้านนี้จำหน่ายอาหาร-เครื่องดื่มที่มีกัญชาหรือกัญชงเป็นส่วนผสม 27 ก.ย. 2565
โปสเตอร์บอร์แรก 27 ส.ค. 2565
โปสเตอร์ฟอร์มาลีน 27 ส.ค. 2565
โปสเตอร์สารเร่งเนื้อแดงตกค้างในเนื้อสัตว์ 27 ส.ค. 2565
โปสเตอร์ยาต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์ 27 ส.ค. 2565
คู่มือปฏิบัติงานด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร 17 ธ.ค. 2563
คู่มือหลักสุตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร 20 ก.ค. 2563
สติ๊กเกอร์การให้บริการอาหารที่ถูกสุขลักษณะ(การเสิร์ฟอาหาร) 14 ก.ค. 2560
แผ่นพับการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล 14 ก.ค. 2560
แผ่นพับการรับรองอาหารปลอดภัยในกรุงเทพมหานคร 14 ก.ค. 2560
สติ๊กเกอร์การให้บริการอาหารที่ถูกสุขลักษณะ(การหยิบจับอาหาร) 14 ก.ค. 2560
แผ่นพับการล้างมือ 14 ก.ค. 2560
แผ่นพับสุขวิทยาฯ ภาษาเมียนมาร์และกัมพูชา 14 ก.ค. 2560
คู่มือการส่งเสริมพัฒนาแผงลอยต้นแบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย 5 ก.ค. 2559
คู่มือประวัติผู้สัมผัสอาหาร 5 มิ.ย. 2559
คู่มือการจัดการอาหารปลอดภัย 5 พ.ค. 2559
การ์ตูนเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร 5 เม.ย. 2559
คู่มืออาหารปลอดภัยใส่ใจคุณภาพ 5 มี.ค. 2559
คู่มือการตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย 1 ม.ค. 2559
โปสเตอร์เลือกอาหารปลอดภัย สังเกตป้ายรับรองฯ 2 1 ม.ค. 2559
โปสเตอร์เลือกอาหารปลอดภัย สังเกตป้ายรับรองฯ 1 1 ม.ค. 2559
โปสเตอร์เลือกอาหารปลอดภัย สังเกตป้ายรับรองฯ 3 1 ม.ค. 2559
แผ่นพับ สุขลักษณะ 10 ประการ 2 ส.ค. 2558
แผ่นพับ การเลือกซื้อและการบริโภคอาหารในกระเช้าของขวัญ 2 ก.ค. 2558
แผ่นพับ สิทธิ์ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ 2 มิ.ย. 2558
แผ่นพับ สารเคมีปนเปื้อนในอาหาร 2 พ.ค. 2558
แผ่นพับ อันตรายในน้ำมันทอดซ้ำ 2 เม.ย. 2558
แผ่นพับเพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว 2 มี.ค. 2558
สติ๊กเกอร์ล้างมือให้สะอาด ขจัดเชื้อโรค 7 ก.พ. 2558
คู่มือแนะนำตลาดสะอาดอาหารปลอดภัย 5 ก.พ. 2558
แผ่นพับการ์ตูนเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร ตอนที่ 5 2 ก.พ. 2558
แผ่นพับการ์ตูนเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร ตอนที่ 4 2 ก.พ. 2558
แผ่นพับการ์ตูนเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร ตอนที่ 3 2 ก.พ. 2558
แผ่นพับการ์ตูนเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร ตอนที่ 1 2 ก.พ. 2558
แผ่นพับการ์ตูนเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร ตอนที่ 2 2 ก.พ. 2558
สติ๊กเกอร์เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว 7 ม.ค. 2558
คู่มือผู้ประกอบการร้านอาหาร-ภาษาญี่ปุ่น 5 ม.ค. 2558
คู่มือผู้ประกอบการร้านอาหาร-ภาษากัมพูชา 5 ม.ค. 2558
คู่มือผู้ประกอบการร้านอาหาร-ภาษาเมียนมาร์ 5 ม.ค. 2558
จดหมายข่าวกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 1 3 ม.ค. 2558
จดหมายข่าวกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 3 3 ม.ค. 2558
จดหมายข่าวกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 2 3 ม.ค. 2558
แผ่นพับ BMA Food Safety 2 ม.ค. 2558
ใบปลิวหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดและจำหน่ายกระเช้าปีใหม่ 5 ธ.ค. 2557
บ่อดักไขมัน (Grease Trap) คืนน้ำใส ให้สิ่งแวดล้อม 2 ม.ค. 2556