Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
สื่อประชาสัมพันธ์
เรื่อง วันเดือนปี
แผ่นพับการ์ตูนเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร ตอนที่ 3
แผ่นพับการ์ตูนเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร ตอนที่ 2
แผ่นพับการ์ตูนเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร ตอนที่ 1
คู่มือประวัติผู้สัมผัสอาหาร
คู่มือแนะนำตลาดสะอาดอาหารปลอดภัย
คู่มืออาหารปลอดภัยใส่ใจคุณภาพ
คู่มือการส่งเสริมพัฒนาแผงลอยต้นแบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย
โปสเตอร์เลือกอาหารปลอดภัย สังเกตป้ายรับรองฯ 3
โปสเตอร์เลือกอาหารปลอดภัย สังเกตป้ายรับรองฯ 2
โปสเตอร์เลือกอาหารปลอดภัย สังเกตป้ายรับรองฯ 1
แผ่นพับเพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว
แผ่นพับ การเลือกซื้อและการบริโภคอาหารในกระเช้าของขวัญ
คู่มือผู้ประกอบการร้านอาหาร-ภาษาเมียนมาร์
คู่มือผู้ประกอบการร้านอาหาร-ภาษากัมพูชา
จดหมายข่าวกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 3
จดหมายข่าวกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 2
จดหมายข่าวกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 1
สติ๊กเกอร์เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว
สติ๊กเกอร์ล้างมือให้สะอาด ขจัดเชื้อโรค
ใบปลิวหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดและจำหน่ายกระเช้าปีใหม่
การ์ตูนเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร
แผ่นพับการ์ตูนเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร ตอนที่ 5
แผ่นพับการ์ตูนเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร ตอนที่ 4
คู่มือการจัดการอาหารปลอดภัย
คู่มือการตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย
แผ่นพับ BMA Food Safety
แผ่นพับ สุขลักษณะ 10 ประการ
แผ่นพับ สิทธิ์ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
แผ่นพับ อันตรายในน้ำมันทอดซ้ำ
แผ่นพับ สารเคมีปนเปื้อนในอาหาร
คู่มือผู้ประกอบการร้านอาหาร-ภาษาญี่ปุ่น
คู่มือปฏิบัติงานด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร 17 ธ.ค. 2563
คู่มือหลักสุตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร 20 ก.ค. 2563
สติ๊กเกอร์การให้บริการอาหารที่ถูกสุขลักษณะ(การหยิบจับอาหาร) 14 ก.ค. 2560
สติ๊กเกอร์การให้บริการอาหารที่ถูกสุขลักษณะ(การเสิร์ฟอาหาร) 14 ก.ค. 2560
แผ่นพับสุขวิทยาฯ ภาษาเมียนมาร์และกัมพูชา 14 ก.ค. 2560
แผ่นพับการล้างมือ 14 ก.ค. 2560
แผ่นพับการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล 14 ก.ค. 2560
แผ่นพับการรับรองอาหารปลอดภัยในกรุงเทพมหานคร 14 ก.ค. 2560
บ่อดักไขมัน (Grease Trap) คืนน้ำใส ให้สิ่งแวดล้อม 2 ม.ค. 2556