Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
แบบตรวจ
ประเภท เรื่อง วันเดือนปี
แบบประเมินสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา แบบฟอร์มที่ 2 แบบประเมินการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา 6 ต.ค. 2565
แบบฟอร์มที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 10 ม.ค. 2564
แบบฟอร์มที่ 3 แบบสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน 10 ม.ค. 2564
แบบตรวจประเมินด้านสุขลักาณะเพื่อขอใบอนุญาต/ขอต่อใบอนุญาต แบบตรวจสุขลักษณะสถานที่สะสมอาหาร 1 มี.ค. 2566
แบบตรวจสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร 26 ต.ค. 2565
แบบตรวจสุขลักษณะแผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี 16 พ.ย. 2563
แบบตรวจสุขลักษณะตลาดประเภทที่ 1 16 พ.ย. 2563
แบบตรวจสุขลักษณะตลาดประเภทที่ 2 16 พ.ย. 2563
แบบตรวจประเมินด้านสุขลักษณะตามเกณฑ์การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร แบบตรวจประเมินฯ เพื่อให้การรับรองฯ สถานที่สะสมอาหาร 1 มี.ค. 2566
แบบตรวจประเมินฯ เพื่อให้การรับรองฯ สถานที่จำหน่ายอาหาร 26 ต.ค. 2565
แบบตรวจประเมินฯ เพื่อให้การรับรองฯ (รวมสถานประกอบการ) ไฟล์ Excel 6 ต.ค. 2565
แบบตรวจประเมินฯ เพื่อให้การรับรองฯ ตลาดประเภทที่ 1 9 พ.ย. 2563
แบบตรวจประเมินฯ เพื่อให้การรับรองฯ ตลาดประเภทที่ 2 9 พ.ย. 2563
แบบตรวจประเมินฯ เพื่อให้การรับรองฯ แผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี 9 พ.ย. 2563