Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
แบบตรวจ
ประเภท เรื่อง วันเดือนปี
แบบประเมินสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา แบบฟอร์มที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 10 ม.ค. 2564
แบบฟอร์มที่ 2 แบบประเมินการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา 10 ม.ค. 2564
แบบฟอร์มที่ 3 แบบสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน 10 ม.ค. 2564
แบบตรวจประเมินด้านสุขลักาณะเพื่อขอใบอนุญาต/ขอต่อใบอนุญาต แบบตรวจสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สอ 01 (ออกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง) 16 พ.ย. 2563
แบบตรวจสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สอ 02 (ขฮต่ออายุใบอนุญาต) 16 พ.ย. 2563
แบบตรวจสุขลักษณะสถานที่สะสมอาหาร ประเภทซูเปอร์มาร์เก็ต 16 พ.ย. 2563
แบบตรวจสุขลักษณะสถานที่สะสมอาหาร ประเภทมินิมาร์ท-ของชำ 16 พ.ย. 2563
แบบตรวจสุขลักษณะแผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี 16 พ.ย. 2563
แบบตรวจสุขลักษณะตลาดประเภทที่ 1 16 พ.ย. 2563
แบบตรวจสุขลักษณะตลาดประเภทที่ 2 16 พ.ย. 2563
แบบตรวจประเมินด้านสุขลักษณะตามเกณฑ์การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร แบบตรวจประเมินฯ เพื่อให้การรับรองฯ สถานที่สะสมอาหาร ประเภทซูเปอร์มาร์เก็ต 9 พ.ย. 2563
แบบตรวจประเมินฯ เพื่อให้การรับรองฯ ตลาดประเภทที่ 1 9 พ.ย. 2563
แบบตรวจประเมินฯ เพื่อให้การรับรองฯ ตลาดประเภทที่ 2 9 พ.ย. 2563
แบบตรวจประเมินฯ เพื่อให้การรับรองฯ สถานที่สะสมอาหาร ประเภทมินิมาร์ท-ร้านขายของชำ 9 พ.ย. 2563
แบบตรวจประเมินฯ เพื่อให้การรับรองฯ แผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี 9 พ.ย. 2563
แบบตรวจประเมินฯ เพื่อให้การรับรองฯ สถานที่จำหน่ายอาหาร 9 พ.ย. 2563
แบบตรวจประเมินฯ เพื่อให้การรับรองฯ (รวมสถานประกอบการ) ไฟล์ Excel 9 พ.ย. 2563