Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
เกี่ยวกับกอง

ว่าง
ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลอาหาร
กลุ่มงานสุขาภิบาลสถานที่จำหน่ายอาหาร กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร กลุ่มงานสุขาภิบาลตลาดและสถานที่สะสมอาหาร กลุ่มงานสุขาภิบาลการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวใจหนึ่ง นวมงาม
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงาน)

นางวิไลรัตน์ เชี่ยวชาญ
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

นางสาวสุพัตรา สระคำจันทร์
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

นางสาววันทนา ณะกองโย
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นางสาววัชราภรณ์ เอกทวีกูล
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นางสาวสุดารัตน์ สุวรรณวงศ์
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นางดาราวรรณ บัววัฒนา
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงาน)

นางสาวณัฐยาภรณ์ สร้อยนาค
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

นางสาวปิยะมาศ คงมั่น
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

นางสาวจุฑาภรณ์ ใยทองคำ
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นางสาวกาญจนา นนทวงค์
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นางสาวชุติมณฑน์ มัชฌิมวงศ์
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นางสาวนิธิตา พรวชิราภา
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวรัชนิดา คำมา
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงาน)

นางสาววิภาพร คอกขุนทด
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

นางสาวสุภาวดี ศรีนวล
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

นางสาวสุพัตรา สุดตานา
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นายธนาวัฒน์ ทองโฉม
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นางสาวนวลพรรณ กายากุล
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นางสาวสุกัญยา ห้วยทราย
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงาน)

นางสาวสุกัญญา ทองเกลี้ยง
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

นายผดุงศักดิ์ แจ้งดี
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

นางสาวปิยนุช แก้วคำรอด
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

นางสาวยุวดี บุญชัยวัฒนา
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นางสาวสาธิดา ปั้นทอง
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นายวิโรจน์ กุศลช่วย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าฝ่าย)

นางกรรณิการ์ โพธิ์แจ้ง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวระศิพรรณ นุ่นคง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาววรรณา คงดี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวฐิติพร บุญเรือง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน