Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
เกี่ยวกับกอง

นางพีระยา สมชัยยานนท์
ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลอาหาร
กลุ่มงานสุขาภิบาลสถานที่จำหน่ายอาหาร กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร กลุ่มงานสุขาภิบาลตลาดและสถานที่สะสมอาหาร กลุ่มงานสุขาภิบาลการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ว่าง
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงาน)

นางวิไลรัตน์ เชี่ยวชาญ
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

นางสาววันทนา ณะกองโย
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นางสาวสุดารัตน์ สุวรรณวงศ์
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นางสาววัชราภรณ์ เอกทวีกูล
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นางดาราวรรณ บัววัฒนา
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงาน)

นางสาวณัฐยาภรณ์ สร้อยนาค
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

นางสาวปิยะมาศ คงมั่น
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

นางสาวจุฑาภรณ์ ใยทองคำ
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นางสาวสุทธิลักษณ์ ปันสุข
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นางสาวกาญจนา นนทวงค์
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นางสาวนิธิตา พรวชิราภา
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวรัชนิดา คำมา
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงาน)

นางสาววิภาพร คอกขุนทด
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

นางสาวใจหนึ่ง นวมงาม
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

นางสาวศิริพร ทัพมะเริง
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นางสาวจริยา ใจห้าว
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นางสาวสุพัตรา สุดตานา
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ว่าง
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงาน)

นางสาวสุกัญญา ทองเกลี้ยง
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

นายผดุงศักดิ์ แจ้งดี
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

นางสาวสุภาวดี ศรีนวล
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

นางสาวยุวดี บุญชัยวัฒนา
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นางสาวสาธิดา ปั้นทอง
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นายวิโรจน์ กุศลช่วย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าฝ่าย)

นางสาวระศิพรรณ นุ่นคง
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางกรรณิการ์ โพธิ์แจ้ง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาววรรณา คงดี
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวปวีณา พงษ์อุดทา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน