Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
ผลงานวิจัย
เรื่อง วันเดือนปี
การพัฒนารูปแบบการจัดการอาหารริมบาทวิถี เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-study) และการจัดอบรมในห้องอบรม (Class room) ของผู้สัมผัสอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร พื้นที่กรุงเทพมหานคร
การควบคุมความปลอดภัยด้านอาหารช่วงการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ
การพัฒนาสุขลักษณะการจำหน่ายและคุณภาพอาหารริมบาทวิถีในเขตกรุงเทพมหานคร
การพัฒนาห้องส้วมสะอาด ปลอดภัยในร้านอาหาร ในพื้นที่โดยรอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
การศึกษาสภาพการสุขาภิบาลอาหารของโรงอาหารในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษานำมันทอดอาหารซ้ำ
การศึกษาวิจัยความปลอดภัยของอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว 22 พ.ย. 2562
การศึกษาวิจัย เรื่องรูปแบบที่เหมาะสมในการปกปิดอาหาร ของอาหารปรุงสำเร็จหรืออาหารพร้อมบริโภคในสถานที่จำหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะ 22 พ.ย. 2562
การศึกษาวิจัย เรื่องระยะเวลาและอุณหภูมิที่เหมะสมในการรอจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแห้งประเภทถั่วลิสง 22 พ.ย. 2562
การศึกษาความปลอดภัยในการบริโภคขนมจีนน้ำยาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 พ.ย. 2562
การศึกษาสถานการณ์ของสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ ในสถานประกอบการอาหารประเภทจานด่วน 22 พ.ย. 2562