Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
หนังสือเวียน
เรื่อง ที่ วันเดือนปี
ขอความร่วมมือตรวจเฝ้าระวังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารในสถานประกอบการพื้นที่กรุงเทพมหานคร กท 0714/2367 25 มี.ค. 2567
แจ้งรับชุดทดสอบโรงเรียนเบื้องต้นและวัสดุอุปกรณ์สำหรับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารในสถานศึกษา กท 0714/1669 5 มี.ค. 2567
รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กท 0714/1619 4 มี.ค. 2567
แจ้งแผนปฏิบัติงานตรวจประเมิน ติดตาม กำกับมาตรฐานแผงลอยจำหน่ายริมบาทวิถีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กท 0714/945 8 ก.พ. 2567
ขอความร่วมมือควบคุม กำกับ และดูแลสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารริมบาทวิถีและในสถานที่จำหน่ายอาหาร กท 0714/870 6 ก.พ. 2567
ขอให้ดำเนินการควบคุม กำกับ และเฝ้าระวังคุณภาพอาหารและโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและโรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร กท 0714/802 5 ก.พ. 2567
ขอส่งรายงานการประชุมชี้แจงการดำเนินการโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย และโครงการ/กิจกรรมด้านการสุขาภิบาลอาหารที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กท 0714/254 15 ม.ค. 2567
บันทึกการจัดสรรชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กท 0714/146 10 ม.ค. 2567
ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารทางห้องปฎิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กท 0714/148 10 ม.ค. 2567
แนวทางการจัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Online)โดยกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ร่วมกับสำนักงานเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กท 0714/12000 13 ธ.ค. 2566
แจ้งแผนการตรวจประเมิน ติดตาม กำกับมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร กท 0714/11896 7 ธ.ค. 2566
รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2566) และรายงานสถานการณ์ฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กท 0714/11636 27 พ.ย. 2566
แนวทางการส่งเสริมความรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานครด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ กท 0714/11130 14 พ.ย. 2566
เเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นหลักฐานการตรวจสุขภาพประจำปีและหลักฐานการรับรองผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร กท 0714/10854 3 พ.ย. 2566
แนวทางการยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กท 0714/10374 20 ต.ค. 2566
การจัดสรรชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กท 0714/10124 11 ต.ค. 2566
การตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารบริเวณโดยรอบโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2567 กท 0714/9163 15 ก.ย. 2566
แนวทางการจัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กท 0714/8881 6 ก.ย. 2566
รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2566) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กท 0714/8647 29 ส.ค. 2566
การดำเนินการเฝ้าระวังการจำหน่ายผลืตภัณฑ์ไส้กรอกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน กท 0714/8033 11 ส.ค. 2566
การขออนุญาตประกอบกิจการของบริษัท มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด กท 0714/7968 10 ส.ค. 2566
ขอส่งสำเนาประกาศกรมอนามัย เรื่อง วืธีการแสดงใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งโดยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 กท 0704/7522 25 ก.ค. 2566
การจัดสรรชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กท 0714/6210 22 มิ.ย. 2566
การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในตลาดประเภทที่ 1 ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายที่ 171 มุ่งเป้าติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียต้นทาง กท 0714/ว 193 20 มิ.ย. 2566
ส่งคู่มือแนวทางการจัดการอาหารปลอดภัยในสถานศึกษา และคู่มือการดำเนินงานด้านการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารพื้นที่กรุงเทพมหานคร กท 0714/6069 20 มิ.ย. 2566
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจสถานการณ์และการบังคับใช้กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ยอาหาร พ.ศ. 2561 กท 0714/5041 25 พ.ค. 2566
การตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารบริเวณโดยรอบโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2566 กท 0714/4535 11 พ.ค. 2566
รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กท 0714/4354 3 พ.ค. 2566
แจ้งการรับชุดทดสอบเบื้องต้นและวัสดุอุปกรณ์สำหรับการตรวจวิเคาระห์คุณภาพอาหารในสถานศึกษา กท 0714/3265 30 มี.ค. 2566
ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่และขอเชิญเข้าอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคาระห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร กท 0714/3012 23 มี.ค. 2566
การจัดสรรชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะหฺ์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กท 0714/2955 22 มี.ค. 2566
แจ้งผลการตรวจแนะนำระบบบำบัดน้ำเสียของตลาด กท 0714/1185 21 ก.พ. 2566
แจ้งข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในงานมหกรรมอาหาร งานแสดงสินค้าอาหาร หรืองานอีเว้นท์ที่มีการจำหน่ายอาหาร และแนวทางปฎิบัติ กท 0714/1289 6 ก.พ. 2566
การดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน โดยการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม กท 0714/1263 3 ก.พ. 2566
รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กท 0714/1014 31 ม.ค. 2566
ขอส่งรายงานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กท 0714/1041 31 ม.ค. 2566
การตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในร้านอาหารเเละเเผงลอยจำหน่ายอาหารบริเวณโดยรอบโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กท 0714/529 16 ม.ค. 2566
การจัดสรรชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กท 0714/11948 21 ธ.ค. 2565
ส่งประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. 2565 และขอเชิญประชุม กท 0714/11921 20 ธ.ค. 2565
ส่งสำเนาหนังสือ ขอความเห็นชอบรายชื่อโรคติดต่อกรุงเทพมหานครกำหนดตามข้อญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร กท 0714/11924 20 ธ.ค. 2565
เเนวทางการจัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร โดยกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัยร่วมกับสำนักงานเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กท 0714/11756 14 ธ.ค. 2565
แจ้งแผนการตรวจประเมิน ติดตาม กำกับมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร กท 0714/11653 9 ธ.ค. 2565
แนวทางการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและวัตถุดิบในลักษณะ food truck กท 0714/10457 1 พ.ย. 2565
รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) และรายงานสถานการณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กท 0714/10413 31 ต.ค. 2565
การจัดสรรชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กท 0714/9931 17 ต.ค. 2565
ส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุขและประกาศกรมอนามัย ตามกฏหมายว่าด้วยสาธารณสุข กท 0714/9428 26 ก.ย. 2565
การตรวจสอบความมีตัวตนของข้อมูลผู้ใช้งาน และติดตามประเมินผลการใช้งานระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร กท 0714/9187 19 ก.ย. 2565
แนวทางการจัดอบรมหลักสูตรการสุชาภิบาลอาหารโดยสำนักงานเขต ประจบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กท 0714/9075 14 ก.ย. 2565
การกำชับผู้ประกอบกิจการให้ดำเนินการตามเเนวปฎิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) การจัดบริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ (Delivery) กท 0714/8908 9 ก.ย. 2565
อบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร กท 0714/7350 16 ส.ค. 2565
รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กท 0714/7666 9 ส.ค. 2565
ขอส่งรายงานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กท 0714/7059 22 ก.ค. 2565
การจัดสรรชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กท 0714/6870 19 ก.ค. 2565
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปรับแนวทาง) กท 0714/4743 1 มิ.ย. 2565
การรับเสื้อเครื่องแบบสำหรับใส่ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหารและการตรวจวิเคราะห์คุณภาาพอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กท 0714/4251 20 พ.ค. 2565
รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กท 0714/3316 25 เม.ย. 2565
การจัดสรรชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กท 0714/3318 25 เม.ย. 2565
แนวทางการยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (สถานศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กท 0714/3100 19 เม.ย. 2565
การดำเนินการควบคุมกำกับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มให้ปปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย กท 0714/113 30 มี.ค. 2565
รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กท 0714/1236 14 ก.พ. 2565
เเนวทางการตรวจเเนะนำตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) สำหรับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม พื่นที่กรุงเทพมหานคร กท 0714/1089 8 ก.พ. 2565
การจัดสรรชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กท 0714/945 2 ก.พ. 2565
รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กท 0714/407 17 ม.ค. 2565
เเนวทางการจัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร โดยกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัยร่วมกับสำนักงานเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กท 0710/336 14 ม.ค. 2565
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กท 0714/11283 29 ธ.ค. 2564
แนวทางการจัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขต กท 0714/10946 17 ธ.ค. 2564
แจ้งแผนการตรวจประเมิน ติดตาม กำกับมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร กท 0714/10931 17 ธ.ค. 2564
ส่งประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. 2564.และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินรับรองมาตรฐานฯ กท 0714/10947 17 ธ.ค. 2564
ส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพและการจัดการสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จรูป ในสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2564 และคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุขฯ กท 0714/10895 16 ธ.ค. 2564
การตรวจกำกับติดตามการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในเทศกาลปีใหม่ ปี 2565 กท 0714/9944 19 พ.ย. 2564
ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ เพื่อรับเสื้อเครื่องแบบ สำหรับใส่ปฏิบัติงานด้านการสุขาภิบาลอาหารและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร กท 0714/9963 17 พ.ย. 2564
เเนวทางการดำเนินงานส่งเสริมความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร หลักสูตรผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว สื่อการสอนแบบวีดิทัศน์ (Video Clip) และสิ่งสนับสนุนส่งเสริมความรู้ฯ กท 0714/9865 16 พ.ย. 2564
แนวทางการดำเนินงานและประเมินผลโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (กิจกรรมที่ 1 เขตอาหารปลอดภัยฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กท 0714/9866 15 พ.ย. 2564
แจ้งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชุดตรวจแอนติเจนต่อเชื้อ SARS-CoV-2 ด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Test Self-Test kits) ราคากลาง และตัวอย่างโครงการ กท 0714/9661 8 พ.ย. 2564
รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) และรายงานสถานการณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กท 0714/9402 2 พ.ย. 2564
การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลสถานประกอบการอาหารในระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร กท 0714/9164 28 ต.ค. 2564
การจัดสรรชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ ไตรมาสที่ 1 กท 0714/9132 27 ต.ค. 2564
รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กท 0714/8459 8 ต.ค. 2564
ข้อมูลใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร ประเภทสถานศึกษา กท 0714/8195 1 ต.ค. 2564
การรายงานข้อมูลเฝ้าระวังคุณภาพอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่รถหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร (Mobile Unit for Foodsafety) ด้วยระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร และแอปพลิเคชั่น BKK Foodsafety กท 0714/7649 15 ก.ย. 2564
เเจ้งความประสงค์การจัดอบรมและประเมินความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ผ่านระบบดิจิทัล ปีงบประมาณ 2565 กท 0714/7519 13 ก.ย. 2564
รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กท 0714/5831 29 ก.ค. 2564
การรายงานผลการดำเนินงานอาหารปลอดภัยผ่านระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร กท 0714/5747 23 ก.ค. 2564
การดำเนินการตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดดภัย ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กท 0714/3687 27 พ.ค. 2564
สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม)ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 กท 0714/2816 26 เม.ย. 2564
การจัดสรรชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กท 0714/2571 16 เม.ย. 2564
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนิเทศงานสุขาภิบาลอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต กท 0714/2342 2 เม.ย. 2564
แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร ด้วยการจัดการอบรมในห้องเรียน (Class room) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กท 0714/1782 12 มี.ค. 2564
การใช้งานระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหารและแอปพลิเคชัน BKK Food Safety กท 0714/1730 12 มี.ค. 2564
แจ้งการรับชุดทดสอบเบื้องต้นและวัสดุอุปกรณ์สำหรับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารในสถานศึกษา กท 0714/1514 4 มี.ค. 2564
การจัดสรรชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กท 0714/1420 1 มี.ค. 2564
การดำเนินการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา กท 0714/1348 24 ก.พ. 2564
ขอให้มารับคู่มือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานครและแบบทดสอบความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร กท 0714/1340 24 ก.พ. 2564
การกำชับผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมโรค กท 07114/1132 19 ก.พ. 2564
ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กท 0714/828 8 ก.พ. 2564
รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2563) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กท 0714/544 26 ม.ค. 2564
แนวทางการจัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการและผุ้สัมผัสอาหาร โดยสำนักงานเขต กท 0714/3192 20 ม.ค. 2564
แนวทางการดำเนินงานและประเมินผลโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (กิจกรรมที่1 เขคอาหารปลอดภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กท 0714/12 8 ม.ค. 2564
แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตใช้อาคารที่พักอาศัยเป็นสถานที่จำหน่ายอาหาร กท 0714/9527 8 ธ.ค. 2563
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กท 0714/9536 7 ธ.ค. 2563
การจัดสรรชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคาระหืหาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ ไตรมาสที่1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กท 0714/9515 4 ธ.ค. 2563
การเฝ้าระวังการจำหน่ายหมึกสายวงน้ำเงิน(หมึกบลูริง)ในสถานประกอบอาหาร กท 0714/9476 4 ธ.ค. 2563
การตรวจประเมินการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2564 กท 0714/9103 13 พ.ย. 2563
การดำเนินการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร กท 0714/8772 5 พ.ย. 2563
รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่3 (มิถุนายน-กันยายน 2563) และรายงานสถานการณ์ฯ ปีงบประมาณ 2563 กท 0714/2303 19 ต.ค. 2563
การดำเนินการควบคุมกำกับสถานประกอบกิจการด้านอาหารให้เป็นไปตามกฎหมาย กท 0714/7110 3 ก.ย. 2563
คู่มือปฏิบัติงานด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร สำหรับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร กท 0714/6306 10 ส.ค. 2563
แจ้งความประสงค์การจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ด้วยวิธีการอบรมในห้องอบรม(Class room) ปีงบประมาณ 2564 กท 0714/5081 26 มิ.ย. 2563
รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2 (1 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2563) กท 0714/4688 12 มิ.ย. 2563
การรับเสื้อเครื่องแบบสำหรับใส่ปฏิบัติงานด้านการสุขาภิบาลอาหารและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กท 0714/4607 10 มิ.ย. 2563
ขอส่งมอบของที่ระลึกสำหรับหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร กท 0714/3961 18 พ.ค. 2563
ขอส่งคำแนะนำเพื่อประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมด้านสุขาภิบาลอาหารก่อนวันเปิดภาคเรียน กท 0714/3820 12 พ.ค. 2563
แจ้งข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง มหานครปลอดภัยอาหารปลอดภัย กท 0714/3628 29 เม.ย. 2563
ขอส่งรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร ณ สถานที่จำหน่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กท 0714/3497 23 เม.ย. 2563
การควบคุมและกำกับตลาด และสถานที่จำหน่ายอาหารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กท 0714/3427 22 เม.ย. 2563
การดำเนินการตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร กท 0714/3077 22 เม.ย. 2563
การควบคุมและกำกับร้านอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มีบริการเดลิเวอรี่ (Delivery)ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กท 0714/3429 22 เม.ย. 2563
ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขอนามัยสำหรับตลาด ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กท 0714/3428 22 เม.ย. 2563
ขอส่งคำแนะนําเพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติการให้บริการมอเตอร์ไซต์รับจ้าง กท 0714/2947 3 เม.ย. 2563
ขอส่งคำแนะนําด้านสุขอนามัยสําหรับซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กท 0714/2947 3 เม.ย. 2563
ขอส่งคำแนะนําเพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติการให้บริการอาหารแบบเดลิเวอรี่ (Delivery) กท 0714/2951 3 เม.ย. 2563
ขอส่งคำแนะนำด้านสุขอนามัยสำหรับการจัดตั้งโรงทานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กท 0714/2946 3 เม.ย. 2563
แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานครด้วยการจัดการอบรมแบบในห้องอบรม(class room)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กท 0714/45 3 เม.ย. 2563
การตรวจประเมินการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 กท 0714/7668 13 พ.ย. 2562
แจ้งแผนการตรวจประเมิน ติดตาม กำกับมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร กท 0714/7560 11 พ.ย. 2562
การดำเนินการตามตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์บูรณาการระหว่างสำนักอนามัยและสำนักงานเขต "ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมสถานประกอบอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรบานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร" กท 0714/7561 11 พ.ย. 2562
แนวทางการตรวจสุขภาพผู้สัมผัสอาหารในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กท0714/7563 11 พ.ย. 2562
การจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2563 กท 0714/7235 29 ต.ค. 2562
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการคู่มือหลักสุตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กท 0714/7159 24 ต.ค. 2562
ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่องข้อหารือและขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการจัดซื้อค่าตัวอย่างอาหารในการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร กท 0714/7028 16 ต.ค. 2562
บันทึกแนวทางการดำเนินและประเมินผลโครงการฯ เมืองอาหารปลอดภัย (กิจกรรมที่ 1 เขตอาหารปลอดภัย)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กท 0714/6939 11 ต.ค. 2562
แนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ประเด็นการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการตลาดประเภทที่ 2 ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กท 0714/5227 5 ส.ค. 2562
ขอสำรวจข้อมุลเพื่อประกอบการจัดพิมพ์แบบคำขอชำระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร แบบ สอ.13 กท 0714/4645 12 ก.ค. 2562
การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเี่กี่ยวกับการยื่นหลักฐานการรับรองผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร กท 0714/3705 12 มิ.ย. 2562
แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการอาหารปลอดภัยตามแผนการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2562 กท 0714/3328 24 พ.ค. 2562
การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการชำระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กท 0714/3288 23 พ.ค. 2562
การปฏิบัติตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง กท 0714/2710 5 เม.ย. 2562
การควบคุมสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหารในสถานศึกษา กท0714/1933 26 มี.ค. 2562
แนวทางการอบรมหลักสุตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานครด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-study) ประจำปี 2562 กท0714/824 4 ก.พ. 2562
การดำเนินการควบคุมการประกอบกิจการจำหน่ายอาหารในลักษณะ food truck กท 0714/6808 24 ส.ค. 2561
แนวทางการจัดตั้งตลาดในพื้นที่วัดและสถานที่ราชการ กท 0714/4153 25 พ.ค. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา พื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ 256/2559 21 ม.ค. 2559
แนวทางปฎิบัติในการพิจารณาออกใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในบ้านพักอาศัย กท 0714/938 15 ต.ค. 2557
การออกใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ กท 0714/3261 29 มิ.ย. 2555