Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
หนังสือเวียน
เรื่อง ที่ วันเดือนปี
เเจ้งความประสงค์การจัดอบรมและประเมินความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ผ่านระบบดิจิทัล ปีงบประมาณ 2565 กท 0714/7519 13 ก.ย. 2564
รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กท 0714/5831 29 ก.ค. 2564
การดำเนินการตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดดภัย ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กท 0714/3687 27 พ.ค. 2564
สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม)ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 กท 0714/2816 26 เม.ย. 2564
การจัดสรรชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กท 0714/2571 16 เม.ย. 2564
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนิเทศงานสุขาภิบาลอาหารฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต กท 0714/2342 2 เม.ย. 2564
แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร ด้วยการจัดการอบรมในห้องเรียน (Class room) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กท 0714/1782 12 มี.ค. 2564
การใช้งานระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหารและแอปพลิเคชัน BKK Food Safety กท 0714/1730 12 มี.ค. 2564
แจ้งการรับชุดทดสอบเบื้องต้นและวัสดุอุปกรณ์สำหรับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารในสถานศึกษา กท 0714/1514 4 มี.ค. 2564
การจัดสรรชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กท 0714/1420 1 มี.ค. 2564
การดำเนินการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา กท 0714/1348 24 ก.พ. 2564
ขอให้มารับคู่มือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานครและแบบทดสอบความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร กท 0714/1340 24 ก.พ. 2564
การกำชับผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมโรค กท 07114/1132 19 ก.พ. 2564
ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กท 0714/828 8 ก.พ. 2564
รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2563) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กท 0714/544 26 ม.ค. 2564
แนวทางการจัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการและผุ้สัมผัสอาหาร โดยสำนักงานเขต กท 0714/3192 20 ม.ค. 2564
แนวทางการดำเนินงานและประเมินผลโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (กิจกรรมที่1 เขคอาหารปลอดภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กท 0714/12 8 ม.ค. 2564
แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตใช้อาคารที่พักอาศัยเป็นสถานที่จำหน่ายอาหาร กท 0714/9527 8 ธ.ค. 2563
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กท 0714/9536 7 ธ.ค. 2563
การเฝ้าระวังการจำหน่ายหมึกสายวงน้ำเงิน(หมึกบลูริง)ในสถานประกอบอาหาร กท 0714/9476 4 ธ.ค. 2563
การจัดสรรชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคาระหืหาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ ไตรมาสที่1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กท 0714/9515 4 ธ.ค. 2563
การตรวจประเมินการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2564 กท 0714/9103 13 พ.ย. 2563
การดำเนินการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร กท 0714/8772 5 พ.ย. 2563
รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่3 (มิถุนายน-กันยายน 2563) และรายงานสถานการณ์ฯ ปีงบประมาณ 2563 กท 0714/2303 19 ต.ค. 2563
การดำเนินการควบคุมกำกับสถานประกอบกิจการด้านอาหารให้เป็นไปตามกฎหมาย กท 0714/7110 3 ก.ย. 2563
คู่มือปฏิบัติงานด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร สำหรับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร กท 0714/6306 10 ส.ค. 2563
แจ้งความประสงค์การจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ด้วยวิธีการอบรมในห้องอบรม(Class room) ปีงบประมาณ 2564 กท 0714/5081 26 มิ.ย. 2563
รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2 (1 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2563) กท 0714/4688 12 มิ.ย. 2563
การรับเสื้อเครื่องแบบสำหรับใส่ปฏิบัติงานด้านการสุขาภิบาลอาหารและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กท 0714/4607 10 มิ.ย. 2563
ขอส่งมอบของที่ระลึกสำหรับหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร กท 0714/3961 18 พ.ค. 2563
ขอส่งคำแนะนำเพื่อประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมด้านสุขาภิบาลอาหารก่อนวันเปิดภาคเรียน กท 0714/3820 12 พ.ค. 2563
แจ้งข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง มหานครปลอดภัยอาหารปลอดภัย กท 0714/3628 29 เม.ย. 2563
ขอส่งรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร ณ สถานที่จำหน่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กท 0714/3497 23 เม.ย. 2563
การดำเนินการตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร กท 0714/3077 22 เม.ย. 2563
การควบคุมและกำกับตลาด และสถานที่จำหน่ายอาหารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กท 0714/3427 22 เม.ย. 2563
ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขอนามัยสำหรับตลาด ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กท 0714/3428 22 เม.ย. 2563
การควบคุมและกำกับร้านอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มีบริการเดลิเวอรี่ (Delivery)ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กท 0714/3429 22 เม.ย. 2563
ขอส่งคำแนะนําด้านสุขอนามัยสําหรับซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กท 0714/2947 3 เม.ย. 2563
ขอส่งคำแนะนําเพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติการให้บริการมอเตอร์ไซต์รับจ้าง กท 0714/2947 3 เม.ย. 2563
แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานครด้วยการจัดการอบรมแบบในห้องอบรม(class room)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กท 0714/45 3 เม.ย. 2563
ขอส่งคำแนะนำด้านสุขอนามัยสำหรับการจัดตั้งโรงทานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กท 0714/2946 3 เม.ย. 2563
ขอส่งคำแนะนําเพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติการให้บริการอาหารแบบเดลิเวอรี่ (Delivery) กท 0714/2951 3 เม.ย. 2563
การตรวจประเมินการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 กท 0714/7668 13 พ.ย. 2562
แจ้งแผนการตรวจประเมิน ติดตาม กำกับมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร กท 0714/7560 11 พ.ย. 2562
การดำเนินการตามตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์บูรณาการระหว่างสำนักอนามัยและสำนักงานเขต "ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมสถานประกอบอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรบานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร" กท 0714/7561 11 พ.ย. 2562
แนวทางการตรวจสุขภาพผู้สัมผัสอาหารในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กท0714/7563 11 พ.ย. 2562
การจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2563 กท 0714/7235 29 ต.ค. 2562
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการคู่มือหลักสุตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กท 0714/7159 24 ต.ค. 2562
ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่องข้อหารือและขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการจัดซื้อค่าตัวอย่างอาหารในการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร กท 0714/7028 16 ต.ค. 2562
บันทึกแนวทางการดำเนินและประเมินผลโครงการฯ เมืองอาหารปลอดภัย (กิจกรรมที่ 1 เขตอาหารปลอดภัย)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กท 0714/6939 11 ต.ค. 2562
แนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ประเด็นการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการตลาดประเภทที่ 2 ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กท 0714/5227 5 ส.ค. 2562
ขอสำรวจข้อมุลเพื่อประกอบการจัดพิมพ์แบบคำขอชำระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร แบบ สอ.13 กท 0714/4645 12 ก.ค. 2562
การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเี่กี่ยวกับการยื่นหลักฐานการรับรองผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร กท 0714/3705 12 มิ.ย. 2562
แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการอาหารปลอดภัยตามแผนการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2562 กท 0714/3328 24 พ.ค. 2562
การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการชำระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กท 0714/3288 23 พ.ค. 2562
การควบคุมสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหารในสถานศึกษา กท0714/1933 26 มี.ค. 2562
แนวทางการอบรมหลักสุตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานครด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-study) ประจำปี 2562 กท0714/824 4 ก.พ. 2562
การดำเนินการควบคุมการประกอบกิจการจำหน่ายอาหารในลักษณะ food truck กท 0714/6808 24 ส.ค. 2561
แนวทางการจัดตั้งตลาดในพื้นที่วัดและสถานที่ราชการ กท 0714/4153 25 พ.ค. 2561
แนวทางปฎิบัติในการพิจารณาออกใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในบ้านพักอาศัย กท 0714/938 15 ต.ค. 2557
การออกใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ กท 0714/3261 29 มิ.ย. 2555