Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
กิจกรรม

จัดประชุมชี้แจงการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ ตามโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย

 วันที่ 22 ม.ค. 2567
การเฝ้าระวังคุณภาพอาหารทางห้องปฎิบัติการ ? วันที่ 19 มกราคม 2567 กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ร่วมกับบริษัท บูโร เวอริทัส เอ คิว แล็บ (ประเทศไทย) จัดประชุมชี้แจงการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ ตามโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปื้อนของอาหารและน้ำ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย โดยมีนางสาวรัชนิดา คำมา รักษาการผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลอาหาร และผู้บริหารบริษัท บูโร เวอริทัส เอ คิว แล็บ (ประเทศไทย) เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องแคทรียา 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม