Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
กิจกรรม

โครงการอบรมความรู้ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ 2522

 วันที่ 31 พ.ค. 2567
โครงการอบรมความรู้ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ 2522 ??
นางทวีพร โชตินุชิต รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย และเภสัชกรหญิงสุภาวดี ธีระวัฒน์สกุล ผู้อำนวยการกองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมความรู้ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ 2522 โดยนายวาสุเทพ บุญชู ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาล สำนักอนามัย ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 สังกัดสำนักงานเขตและสำนักอนามัย มีความรู้ ความเข้าใจตาม พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 สามารถใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทำให้การดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มีประสิทธิภาพ ในการนี้ใช้งบประมาณของสำนักอนามัยจำนวน 1 วัน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณและวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจำนวน 2 วัน ในระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม พ.ศ 2567 ห้อง Ballroom AB ชั้น 2 โรงแรมมารวยการ์เด้น เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม