Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
กิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ณ ห้องประชุมจอมทอง สำนักงานเขตจอมทอง

 วันที่ 28 พ.ค. 2567
เตรียมความพร้อมอาหารในโรงเรียน ร่วมมือเฝ้าระวัง เพื่อนักเรียนรับประทานอาหาร สะอาด ปลอดภัย ?
วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 สำนักอนามัย โดยกองสุขาภิบาลอาหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ณ ห้องประชุมจอมทอง สำนักงานเขตจอมทอง โดยได้รับเกียรติจากนายวาสุเทพ บุญชู ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลอาหาร กล่าวเปิดกิจกรรม
ในกิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้การสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และฝึกปฏิบัติการใช้ชุดทดสอบคุณภาพอาหารและน้ำ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต หรือผู้แทน และผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครหรือผู้แทน ในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ

รายละเอียดเพิ่มเติม