Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
กิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดอุดมรังสี เขตหนองแขม

 วันที่ 23 พ.ค. 2567
เตรียมความพร้อมอาหารในโรงเรียน ร่วมมือเฝ้าระวัง เพื่อนักเรียนรับประทานอาหาร สะอาด ปลอดภัย
?วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 สำนักอนามัย โดยกองสุขาภิบาลอาหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดอุดมรังสี เขตหนองแขม โดยได้รับเกียรติจากนายยรรยง สุขเกษม ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดอุดมรังสี กล่าวเปิดกิจกรรม
? ในกิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้การสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และฝึกปฏิบัติการใช้ชุดทดสอบคุณภาพอาหารและน้ำ
?ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต หรือผู้แทน และผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครหรือผู้แทน ในกลุ่มเขตกรุงธนใต้

รายละเอียดเพิ่มเติม