Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
กิจกรรม
 วันที่ 28 มี.ค. 2566

กองสุขาภิบาลอาหารจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการด้านสุขาภิบาลอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทบทวนความรู้พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

ทบทวนความรู้พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม วันที่ 28 -29 มี.ค 2566 กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ...


 วันที่ 27 มี.ค. 2566

ตรวจติดตาม กำกับ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ผ่าน Application BKK Food Safety ในเขตพื้นที่บางพลัด

อร่อย ปลอดภัย อนามัยเต็มร้อย สังเกต ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร วันที่ 27 มีนาคม ... วันที่ 22 มี.ค. 2566

ตรวจสุขลักษณะ คุณภาพอาหาร ของแผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถีบริเวณหน้าบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด เพื่อติดตาม กำกับการปฏิบัติตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ผ่าน Application BKK Food Safety

อร่อยอย่างเดียวไม่พอต้องสะอาดด้วย วันที่ 22 มีนาคม 2566 กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ...


 วันที่ 21 มี.ค. 2566

Kick-off โครงการนำร่องการบริหารจัดการอาหารในรูปแบบแซนด์บ็อกซ์ ?ตามเครือข่ายกติกาสัญญานโยบายอาหารในเมืองมิลาน (Milan Urban Food Policy Pact หรือ MUFPP)

Kick-off โครงการนำร่องการบริหารจัดการอาหารในรูปแบบแซนด์บ็อกซ์ ตามเครือข่ายกติกาสัญญานโยบายอาหารในเมืองมิลาน ...


 วันที่ 21 มี.ค. 2566

ตรวจติดตาม กำกับ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ผ่าน Application BKK Food Safety ในพื้นที่เขตคันนายาว

อร่อย ปลอดภัย อนามัยเต็มร้อย สังเกต ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร วันที่ 21 มีนาคม ...


 วันที่ 20 มี.ค. 2566

ตรวจติดตาม กำกับ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ผ่าน Application BKK Food Safety ในพื้นที่เขตบางนา

อร่อย ปลอดภัย อนามัยเต็มร้อย สังเกต ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร วันที่ 20 มีนาคม ...


 วันที่ 17 มี.ค. 2566

ตรวจติดตาม กำกับ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ผ่าน Application BKK Food Safety ในพื้นที่เขตห้วยขวาง

อร่อย ปลอดภัย อนามัยเต็มร้อย สังเกต ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร วันที่ 17 มีนาคม ...


 วันที่ 16 มี.ค. 2566

ตรวจติดตาม กำกับการปฏิบัติตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ผ่าน Application BKK Food Safety ในพื้นที่เขตพญาไท

อร่อยอย่างเดียวไม่พอ ต้องสะอาดด้วย วันที่ 16 มีนาคม 2566 กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ...


 วันที่ 15 มี.ค. 2566

ตรวจสุขลักษณะ คุณภาพอาหาร ของแผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถีในบริเวณถนนไกรสีห์ เพื่อติดตาม กำกับการปฏิบัติตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ผ่าน Application BKK Food Safety ในพื้นที่เขตพระนคร

อร่อยอย่างเดียวไม่พอต้องสะอาดด้วย วันที่ 15 มีนาคม 2566 กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ...


 วันที่ 15 มี.ค. 2566

ตรวจติดตาม กำกับ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ผ่าน Application BKK Food Safety ในพื้นที่เขตบางกะปิ

อร่อย ปลอดภัย อนามัยเต็มร้อย สังเกต ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร วันที่ 15 มีนาคม ...


 วันที่ 14 มี.ค. 2566

ตรวจสุขลักษณะ คุณภาพอาหาร ของแผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถีในบริเวณตลาดท่าดินแดง เพื่อติดตาม กำกับการปฏิบัติตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ผ่าน Application BKK Food Safety ในพื้นที่เขตคลองสาน

อร่อยอย่างเดียวไม่พอ ต้องสะอาดด้วย วันที่ 14 มีนาคม 2566 กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ... วันที่ 9 มี.ค. 2566

การพัฒนาโมเดลการบริหารจัดการงานวิจัยอาหารเชิงหน้าที่ และอาหารเพื่อความปลอดภัย” ภายใต้เครือข่าย RAINS for THAILAND FOOD VALLEY ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การพัฒนายกระดับ Street food 9 มีนาคม 2566 นางภาวิณี รุ่งทนต์กิจ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย ... วันที่ 8 มี.ค. 2566

ออกหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ หน่วยบูรณาการตามโครงการ

"รถตรวจอาหารปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้คนกรุง วันที่ 8 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชช ...


 วันที่ 7 มี.ค. 2566

ตรวจติดตาม กำกับ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ผ่าน Application BKK Food Safety ในพื้นที่เขตบางแค

อร่อย ปลอดภัย อนามัยเต็มร้อย สังเกต ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร วันที่ 7 มีนาคม ...


 วันที่ 2 มี.ค. 2566

ตรวจติดตาม กำกับ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ผ่าน Application BKK Food Safety ในพื้นที่เขตคลองเตย

อร่อย ปลอดภัย อนามัยเต็มร้อย สังเกต ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร วันที่ 2 มีนาคม ...


 วันที่ 27 ก.พ. 2566

ตรวจติดตาม กำกับ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ผ่าน Application BKK Food Safety ในพื้นที่เขตลาดพร้าว

อร่อย ปลอดภัย อนามัยเต็มร้อย สังเกต ป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ...


 วันที่ 22 ก.พ. 2566

รถหน่วยตรวจคุณภาพอาหารเคลื่อนที่ (Mobile Unit For Food Safety) มาให้บริการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (test kit) ในพื่นที่เขตมีนบุรี

"รถตรวจอาหารปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้คนกรุง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 แพทย์หญิงดวงพร ปิณจีเสคิกุล ...