Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
กิจกรรม

ตรวจสุขลักษณะ คุณภาพอาหาร เพื่อติดตาม กำกับมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตวัฒนา

 วันที่ 25 ม.ค. 2567
อาหารสะอาด? ชีวิตปลอดภัยต้องสังเกตป้ายรับรองฯ
? วันที่ 25 มกราคม 2567
กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตวัฒนา ? สุ่มตรวจสุขลักษณะ คุณภาพอาหาร เพื่อติดตาม กำกับมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร? ในสถานประกอบการอาหารพื้นที่เขตวัฒนา ผ่าน Application BKK Food Safety
? ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ในการเลือกอาหารปลอดภัยโดยสังเกตป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และสถานประกอบการอาหารมีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดเพิ่มเติม