Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
กิจกรรม

ตรวจสุขลักษณะ คุณภาพอาหาร เพื่อติดตาม กำกับมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่

 วันที่ 23 ม.ค. 2567
บริโภคอาหารอย่างปลอดภัย ชาวกทม. ใส่ใจมองหาป้ายรับรองฯ
? วันที่ 23 มกราคม 2567
กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ สุ่มตรวจสุขลักษณะ คุณภาพอาหาร เพื่อติดตาม กำกับมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ในสถานประกอบการอาหารพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ?? ผ่าน Application BKK Food Safety
? ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ในการเลือกอาหารปลอดภัยโดยสังเกตป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และสถานประกอบการอาหารมีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดเพิ่มเติม