Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาตลาด Premium Market ของกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารธานีนพรัตน์ กรุงเทพมหานคร (ดินแดง)

 วันที่ 24 พ.ค. 2566
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตลาดสู่การเป็นตลาด Premium Market ของกรุงเทพมหานคร ?
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาตลาด Premium Market ของกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารธานีนพรัตน์ กรุงเทพมหานคร (ดินแดง) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีแพทย์หญิงภาวิณี รุ่งทนต์กิจ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลอาหาร ผู้แทนจากสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สมาคมตลาดสดไทย สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม กองควบคุมโรคติดต่อ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 6 กลุ่มเขต
เพื่อร่วมกันพิจารณาผลตรวจประเมินเบื้องต้นตลาด ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาตลาด Premium Market ของกรุงเทพมหานคร ปี 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม