Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
กิจกรรม

ตรวจสุขลักษณะและคุณภาพอาหาร เพื่อติดตาม กำกับมาตรฐานอาหารปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตมีนบุรี

 วันที่ 24 พ.ค. 2566
โรงเรียนกทม. อาหารสะอาด ปลอดภัย มั่นใจ ได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร?
?วันที่ 24 พฤษภาคม 2566
กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตมีนบุรี สุ่มตรวจสุขลักษณะและคุณภาพอาหาร เพื่อติดตาม กำกับมาตรฐานอาหารปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งส่งเสริมให้โรงเรียนเห็นความสำคัญของการสุขาภิบาลอาหาร และปฏิบัติได้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาดและปลอดภัย ?

รายละเอียดเพิ่มเติม