Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
กิจกรรม

กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตคันนายาว สุ่มตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายอาหารในพื้นที่เขตคันนายาว เพื่อติดตาม กำกับมาตรฐานอาหารปลอดภัย

 วันที่ 31 มี.ค. 2564
กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตคันนายาว สุ่มตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายอาหารในพื้นที่เขตคันนายาว เพื่อติดตาม กำกับมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และติดตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกอาหารปลอดภัยโดยสังเกตป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม