Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
กิจกรรม

การพัฒนาโมเดลการบริหารจัดการงานวิจัยอาหารเชิงหน้าที่ และอาหารเพื่อความปลอดภัย” ภายใต้เครือข่าย RAINS for THAILAND FOOD VALLEY ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 วันที่ 9 มี.ค. 2566
ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การพัฒนายกระดับ Street food?
9 มีนาคม 2566
นางภาวิณี รุ่งทนต์กิจ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย พร้อมด้วย นางพีระยา สมชัยยานนท์ ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลอาหาร ?ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการ “การพัฒนาโมเดลการบริหารจัดการงานวิจัยอาหารเชิงหน้าที่ และอาหารเพื่อความปลอดภัย” ภายใต้เครือข่าย RAINS for THAILAND FOOD VALLEY ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ?ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคารธานีนพรัตน์ กรุงเทพมหานคร (ดินแดง)
ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้หารือในประเด็นแนวคิดการดำเนินงานร่วมกันและเชื่อมโยงการขับเคลื่อนผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนายกระดับมาตรฐาน Street food ให้ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ อร่อย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะมีการประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวคิดการดำเนินงานและแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม