Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
จัดซื้อจัดจ้าง

ด่วน!! ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฎิบัติราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ตัังแต่บัดนี้ ถึงวันที่31 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น.

 วันที่ 17 มี.ค. 2566