Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
จัดซื้อจัดจ้าง

ด่วน!! ขยายเวลาเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฎิบัติราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยงานด้านธุรการ จำนวน 1 อัตรา ตัังแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

 วันที่ 7 มี.ค. 2566