Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
กิจกรรม

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางแคและสำนักอนามัย ร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จัดการอบรมเรื่องโรคติดต่อ การสุขาภิบาลหอพัก การสุขาภิบาลอาหาร และการพ่นฆ่าเชื้อโรคตามหอพักให้แก่อาสาสมัครต่างด้าวในพื้นที่เขตบางแค

 วันที่ 26 มี.ค. 2564
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางแคและสำนักอนามัย ร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จัดการอบรมเรื่องโรคติดต่อ การสุขาภิบาลหอพัก การสุขาภิบาลอาหาร และการพ่นฆ่าเชื้อโรคตามหอพักให้แก่อาสาสมัครต่างด้าวในพื้นที่เขตบางแค มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการจัดอบรมครั้งนี้ นางสาวพรสุดา ผานุการณ์ หัวหน้ากลุ่มงานสุขาภิบาลสถานที่จำหน่ายอาหาร ได้ร่วมให้ความรู้เรื่องการสุขาภิบาลอาหาร
รายละเอียดเพิ่มเติม