Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรุงเทพมาหนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 วันที่ 2 พ.ย. 2565