Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 วันที่ 2 พ.ย. 2565