Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การทำความสะอาด จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 วันที่ 20 ต.ค. 2565