Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
กิจกรรม

ตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีบริการน้ำแข็งสำหรับบริโภค ในพื้นที่เขตดุสิต

 วันที่ 4 ก.ค. 2565
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565
  กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย
ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดุสิต ตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีบริการน้ำแข็งสำหรับบริโภค ตามโครงการพัฒนาสุขลักษณะของการผลิต ขนส่ง และจำหน่ายน้ำแข็งให้สะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภค ภายใต้การดำเนินงานโครงการสำคัญ (Flagship Project) ตามแผนพัฒนาสำนักอนามัย 4 ปี โดยสุ่มตรวจด้านสุขลักษณะ สุ่มตรวจวิเคราะห์น้ำแข็งด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น เพื่อควบคุมสุขลักษณะของการจำหน่ายน้ำแข็งให้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
รายละเอียดเพิ่มเติม