Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
กิจกรรม

เก็บตัวอย่างน้ำแข็งในสถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีบริการน้ำแข็งสำหรับบริโภค เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ดุสิต และบางซื่อ

 วันที่ 30 มิ.ย. 2565
กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ดุสิต และบางซื่อ สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำแข็งในสถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีบริการน้ำแข็งสำหรับบริโภค เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาสุขลักษณะของการผลิต ขนส่ง และจำหน่ายน้ำแข็งให้สะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภค ภายใต้การดำเนินงานโครงการสำคัญ (Flagship Project) ตามแผนพัฒนาสำนักอนามัย 4 ปี เพื่อควบคุมสุขลักษณะของการจำหน่ายน้ำแข็งให้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
รายละเอียดเพิ่มเติม