Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
กิจกรรม

การมอบประกาศนียบัตรให้กับร้านค้าพื้นที่สวนหลวง-สามย่าน จำนวน 156 ร้าน ภายใต้โครงการ USAFE

 วันที่ 27 มิ.ย. 2565
กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตปทุมวัน และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการมอบประกาศนียบัตรให้กับร้านค้าพื้นที่สวนหลวง-สามย่าน จำนวน 156 ร้าน ภายใต้โครงการ USAFE
รายละเอียดเพิ่มเติม