Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
กิจกรรม

ตรวจประเมินคัดเลือกตลาดตามเกณฑ์มาตรฐานตลาด Premium market ในพื้นที่ตลาดบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย

 วันที่ 24 มิ.ย. 2565
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการพัฒนาตลาด Premium Market ของกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกอกน้อย ลงพื้นที่ตลาดบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย เพื่อตรวจประเมินคัดเลือกตลาดตามเกณฑ์มาตรฐานตลาด Premium market ของกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนตลาดบางขุนศรี เป็นผู้นำตรวจ และดำเนินการสุ่มตรวจตัวอย่างอาหารเพื่อหาสารปนเปื้อนด้านเคมีและจุลินทรีย์ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (test kit) ทั้งนี้ คณะกรรการพัฒนาตลาดฯ จะจัดประชุมเพื่อตัดสินคัดเลือกตลาด Premium Market ของกรุงเทพมหานคร และจัดพิธีมอบป้ายในเดือนกรกฎาคม 2565 มาตรฐานตลาด Premium Market ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 5 ด้าน คือ 1.ด้านสุขลักษณะสถานประกอบการ 2.ด้านคุณภาพอาหาร 3.ด้านผู้สัมผัส
รายละเอียดเพิ่มเติม