กิจกรรม

กทม. กำชับเขตพื้นที่ติดต่อจังหวัดปทุมธานี เข้มการตรวจตลาดและรณรงค์มาตรการควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง

 วันที่ 22 ก.พ. 2564
วันที่ 22 ก.พ. 64 เวลา 15.00 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายในตลาดเมืองทอง 1 เขตหลักสี่ พร้อมรณรงค์ให้ผู้ค้าและประชาชนที่มาใช้บริการภายในตลาดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด และได้แจกแอลกอฮอล์ล้างมือแก่ผู้ค้าและประชาชนที่มาใช้บริการในตลาด และทดสอบระบบระบายอากาศภายในตลาด สำหรับตลาดเมืองทอง 1 แหล่งวัตถุดิบอาหารส่วนใหญ่มาจากตลาดสี่มุมเมือง และตลาดไท โดยตลาดได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรค มีการกำหนดเส้นทางเข้า-ออกชัดเจน มีจุดคัดกรองผู้เข้าใช้บริการ ผู้ค้าและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย จัดแผงค้าให้มีระยะห่างระหว่างผู้ค้าอย่างน้อย 1 เมตร รวมถึงมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในการเลือกซื้อสินค้าอย่างน้อย 1 เมตร การจำหน่ายอาหารพร้อมบริโภคจัดให้มีฉากแผ่นใสกั้นระหว่างลูกค้าและอาหาร มีจุดบริการล้างมือ และมีการทำความสะอาดตลาดอย่างสม่ำเสมอ ที่สำคัญตลาดเมืองทอง 1 มีหลังคาอาคารที่สูงช่วยในเรื่องการถ่ายเทอากาศได้ดี
รายละเอียดเพิ่มเติม