Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
กิจกรรม

กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาตลาด Premium Market ของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารธานีนพรัตน์ กรุงเทพมหานคร (ดินแดง) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

 วันที่ 9 พ.ค. 2565

ส่งเสริมศักยภาพตลาดสู่มาตรฐานตลาด Premium Market ของกรุงเทพมหานคร

          วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาตลาด Premium Market ของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารธานีนพรัตน์ กรุงเทพมหานคร (ดินแดง) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)โดยมีผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลอาหาร (นางพีระยา สมชัยยานนท์) เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สมาคมตลาดสดไทย สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม กองควบคุมโรคติดต่อ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 6 กลุ่มเขต และผู้แทนฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ที่ส่งตลาดเข้าร่วมกิจกรรม โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาผลตรวจตลาดที่เข้าร่วมกิจกรรม (เบื้องต้น) จำนวน 10 แห่ง พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ 5 ด้าน คือ 1.ด้านสุขลักษณะสถานประกอบการ 2.ด้านคุณภาพอาหาร 3.ด้านผู้สัมผัสอาหาร 4.ด้านบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 5.ด้านการควบคุมโรคโควิด 19 (Covid Free Setting) ซึ่งคณะกรรมการฯ จะได้ลงตรวจประเมินเพื่อคัดเลือกเป็นตลาด Premium Market ของกรุงเทพมหานครต่อไป


รายละเอียดเพิ่มเติม