Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
กิจกรรม

ตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายน้ำแข็งสำหรับบริโภคในสถานประกอบกิจการอาหารประเภทมินิมาร์ท ( Lotus’s go fresh ซีเล็ค จิฟฟี่ และเซเว่นอีเลฟเว่น 2 แห่ง ) ในพื้นที่มีนบุรี

 วันที่ 10 พ.ค. 2565
กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตมีนบุรี ตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายน้ำแข็งสำหรับบริโภคในสถานประกอบกิจการอาหารประเภทมินิมาร์ท ( Lotus’s go fresh ซีเล็ค จิฟฟี่ และเซเว่นอีเลฟเว่น 2 แห่ง ) ตามโครงการพัฒนาสุขลักษณะของการผลิต ขนส่ง และจำหน่ายน้ำแข็งให้สะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภค ภายใต้การดำเนินงานโครงการสำคัญ (Flagship Project) ตามแผนพัฒนาสำนักอนามัย 4 ปี โดยสุ่มตรวจด้านสุขลักษณะ สุ่มตรวจวิเคราะห์น้ำแข็งด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น และเก็บตัวอย่างน้ำแข็งส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อควบคุมสุขลักษณะของการจำหน่ายน้ำแข็งให้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
รายละเอียดเพิ่มเติม