Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
กิจกรรม

ตรวจสุขลักษณะ คุณภาพอาหาร และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในสถานประกอบการอาหารพื้นที่เขตบางแค

 วันที่ 5 พ.ค. 2565
           กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางแค สุ่มตรวจสุขลักษณะ คุณภาพอาหาร และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)  ในสถานประกอบการอาหารพื้นที่เขตบางแค ผ่าน Application BKK Food Safety เพื่อติดตาม กำกับมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
          ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ในการเลือกอาหารปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โดยสังเกตป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
รายละเอียดเพิ่มเติม