Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
กิจกรรม

ตรวจสุขลักษณะของการฆ่า การชำแหละ และตรวจคุณภาพของเนื้อสัตว์ของโรงฆ่าไก่ จำนวน 8 ราย ในพื้นที่เขตวัฒนา

 วันที่ 22 เม.ย. 2565

              วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 ลงพื้นที่ตรวจสุขลักษณะ ครั้งที่ 4/2565 นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครโดยได้จัดเจ้าหน้าที่จาก กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข และสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตวัฒนา ลงพื้นที่ตรวจสุขลักษณะของการฆ่า การชำแหละ และตรวจคุณภาพของเนื้อสัตว์ของโรงฆ่าไก่ จำนวน 8 ราย ผลการตรวจประเมินสุขลักษณะ พบว่า โรงฆ่าไก่ทั้ง 8 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขลักษณะทั้ง 8 ราย


รายละเอียดเพิ่มเติม