กิจกรรม

กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ร่วมกับสำนักงานวิจัย คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตทวีวัฒนาและสำนักงานเขตบางบอน ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำเสียในตลาดเวิลด์มาร์เก็ตฯ

 วันที่ 11 ม.ค. 2564
วันจันทร์ที่ 11 ม.ค.64 เวลา 13:00 น. กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ร่วมกับสำนักงานวิจัย คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตทวีวัฒนาและสำนักงานเขตบางบอน ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำเสียในตลาดเวิลด์มาร์เก็ต เขตทวีวัฒนา และตลาดกลางสัตว์น้ำกรุงเทพบางบอน เขตบางบอน ส่งตรวจวิเคราะห์หาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด-19 ในตลาดพื้นที่กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดเพิ่มเติม