กิจกรรม

กทม. ปูพรมตรวจตลาดทั่วกรุง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 วันที่ 21 ธ.ค. 2563
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารสำนักอนามัย และสำนักงานเขตจตุจักร ลงพื้นที่ตรวจมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าวภายในตลาดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เขตจตุจักร พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ค้าให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และจากการตรวจพบว่าตลาด อ.ต.ก. มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด อาทิ จุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ กำหนดให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า จุดบริการแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และการเว้นระยะห่างภายในตลาด โดยในวันนี้ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกันจัดเจ้าหน้าที่คัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด 19 รวมทั้งทำการ เก็บสิ่งส่งตรวจในกลุ่มแรงงานต่างด้าว เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 หากพบผู้มีอาการของโรค จะดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม