กิจกรรม

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์

 วันที่ 9 ธ.ค. 2563
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย (นางกนกรัตน์ พันธ์นรา) เป็นประธานการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล พร้อมด้วยข้าราชการที่รับผิดชอบโครงการฯ 50 เขต และข้าราชการกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม