กิจกรรม

พิธีเปิดป้ายโรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen) และมอบป้ายรับรองเมนูชูสุขภาพ ณ บริเวณโรงอาหาร อาคารสำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

 วันที่ 1 ธ.ค. 2563
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายโรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen) และมอบป้ายรับรองเมนูชูสุขภาพ ณ บริเวณโรงอาหาร อาคารสำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง โดยมีนางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยกล่าวรายงาน พร้อมด้วยนางกนกรัตน์ พันธ์นรา รองผู้อำนวยการสำนักอนามัยได้เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายฯ ดังกล่าว ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการร้านอาหาร จำนวน 21 ราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข กองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข กองควบคุมโรคติดต่อ กองทันตสาธารณสุข กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักงานเขตดินแดง และกองสุขาภิบาลอาหาร ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร ที่มีการบริหารจัดการและควบคุมดูแลด้านสุขลักษณะที่ดี ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคมีความรู้ด้านความปลอดภัยของอาหารและด้านโภชนาการ รวมทั้งมีพฤติกรรมการบริโภคที่พึงประสงค์ เลือกบริโภคอาหารได้ครบถ้วน เพียงพอ และหลากหลาย ลดอาหารหวาน มัน เค็ม บริโภคผักและผลไม้เพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นต้นแบบของโรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen) ให้กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป
 
รายละเอียดเพิ่มเติม