Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddeing)

 วันที่ 22 พ.ย. 2564