Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 วันที่ 25 พ.ย. 2564