Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
กิจกรรม

ตรวจเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในตลาดพื้นที่เขตลาดกระบัง

 วันที่ 15 พ.ย. 2564
      กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ร่วมกับ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตลาดกระบัง ลงพื้นที่ตรวจประเมินตลาดด้านสุขลักษณะและมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ผ่านแอปพลิเคชัน BKK food safety เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  พร้อมทั้งได้มอบป้ายประชาสัมพันธ์ให้กับตลาดที่ปฏิบัติตามมาตรการปัองกันโรคโควิด 19 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 45) ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม