Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

 วันที่ 11 พ.ย. 2564