Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
กิจกรรม

ตรวจเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในตลาดพื้นที่เขตบางขุนเทียน และเขตหนองแขม

 วันที่ 5 พ.ย. 2564
           กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ร่วมกับ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางขุนเทียน และเขตหนองแขม ลงพื้นที่ตรวจประเมินตลาดด้านสุขลักษณะและมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ผ่านแอปพลิเคชัน BKK food safety เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พร้อมทั้งได้มอบป้ายประชาสัมพันธ์ให้กับตลาดที่ปฏิบัติตามมาตรการปัองกันโรคโควิด 19 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 43) ลงวันที่ 29 กันยายน 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม