กิจกรรม

ผู้ประกอบการตลาดร่วมมือร่วมใจป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 วันที่ 14 ส.ค. 2563
18 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักอนามัยโดยกองสุขาภิบาลอาหารจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ผู้ประกอบการตลาดในกรุงเทพมหานครทั้งหมด 456 แห่ง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตรวมจำนวนทั้งสิ้น 670 คนโดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี โดยมีนายแพทย์ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย แพทย์หญิงภาวิณี รุ่งทนต์กิจ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย และผู้บริหารสำนักอนามัย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องบางกอก ชั้น B2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความรู้ สร้างความตระหนักในการเฝ้าระวังป้องกันและพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวฯ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถดูแลตัวเองได้อย่างปลอดภัย ซึ่งภายในกิจกรรมมีการบรรยายแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดย นายแพทย์เมธีพจน์ ชาตะเมธีกุล ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ รวมทั้งมีการบรรยายและสาธิตการทำแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างง่าย โดย เภสัชกรหญิงบุญญวรรณ เต็งตระกูล ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม