Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
กิจกรรม

ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร ในช่วงเทศกาลกินเจ ณ ตลาดต้นไม้ชายคา

 วันที่ 6 ต.ค. 2564
กองสุขาภิบาลอาหารร่วมกับสำนักงานเขตภาษีเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในช่วงเทศกาลกินเจ
ณ ตลาดต้นไม้ชายคา และศูนย์การค้าซีคอน บางแค เขตภาษีเจริญ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและ
สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัยในช่วงเทศกาลกินเจ
รายละเอียดเพิ่มเติม