Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
กิจกรรม

ร่วมตรวจเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พื้นที่เขตพระนคร

 วันที่ 30 ส.ค. 2564
วันที่ 30 สิงหาคม 2564
กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตพระนคร ลงพื้นที่ตรวจประเมินและให้คำแนะนำด้านสุขลักษณะ สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจด้านเคมีและด้านจุลินทรีย์ พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างพื้นที่ผิวสัมผัสเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในร้านอาหารพื้นที่เขตพระนคร เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด
รายละเอียดเพิ่มเติม