Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
กิจกรรม

ตรวจติดตาม กำกับการปฏิบัติตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ผ่าน Application BKK Food Safety ในพื้นที่เขตบางแค

 วันที่ 28 พ.ค. 2567
แม้ไม่มีใครรู้ แต่เรารู้ รู้ว่าเรานั้นทำเพื่อใคร ประชาชนต้องได้บริโภคอาหารปลอดภัย คือเป้าหมายของเรา
วันที่ 28 พฤษภาคม 2567
กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางแคสุ่มตรวจสุขลักษณะ คุณภาพอาหาร ของสถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตบางแค
เพื่อติดตาม กำกับการปฏิบัติตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ผ่าน Application BKK Food Safety
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน ในการเลือกบริโภคอาหารปลอดภัยจากแผงลอยที่ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม