Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
กิจกรรม

ตรวจติดตาม กำกับการปฏิบัติตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ผ่าน Application BKK Food Safety ในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์

 วันที่ 24 พ.ค. 2567
กทม. ตรวจแนะนำ เน้นย้ำมาตรฐานแผงลอย เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัย ?
? วันที่ 24 พฤษภาคม 2567
กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ สุ่มตรวจสุขลักษณะ คุณภาพอาหาร ของแผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี บริเวณถนนเยาวราช เพื่อติดตาม กำกับการปฏิบัติตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ผ่าน Application BKK Food Safety
? ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน ในการเลือกบริโภคอาหารปลอดภัยจากแผงลอยที่ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม