Welcome to Food Sanitation Division Health Department BMA

× หน้าแรกปฎิทินหนังสือเวียนติดต่อเรา
 
กิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

 วันที่ 24 พ.ค. 2567
เตรียมความพร้อมอาหารในโรงเรียน ร่วมมือเฝ้าระวัง เพื่อนักเรียนรับประทานอาหาร สะอาด ปลอดภัย
วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 สำนักอนามัย โดยกองสุขาภิบาลอาหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง โดยได้รับเกียรติจากนายวาสุเทพ บุญชู ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลอาหาร กล่าวเปิดกิจกรรม
ในกิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้การสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และฝึกปฏิบัติการใช้ชุดทดสอบคุณภาพอาหารและน้ำ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต หรือผู้แทน และผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครหรือผู้แทน ในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

รายละเอียดเพิ่มเติม