หน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัยจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร และแผนจัดอบรมฯ
ที่ เรื่อง วัน/เดือน/ปี
1 หน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัยจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร 20 กันยายน 2562
2 แผนการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร_16 ก.ย. 62 (สงวนสิทธิผู้เข้ารับการอบรม เฉพาะผู้ประกอบการ หรือ ผู้สัมผัสอาหารที่มีที่ตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการอบรมเท่านั้น) 20 กันยายน 2562