กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประเภท
เรื่อง
วัน/เดือน/ปี
พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
พระราชบัญญัติิวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550  
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551  
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522  
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551  
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522  
พระราชบัญญัติแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551  
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2541 ฉบับที่ 2  
กฎกระทรวง กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551
กฎกระทรวงสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 28 พ.ค. 2562
ข้อบัญญัติ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่ หรือ ทางสาธารณะ พ.ศ. 2545
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2545  
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องตลาด พ.ศ. 2546  
ระเบียบ ระเบียบกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขอและออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาด พ.ศ.2548
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจัดตั้งสถานที่สะสมอาหารและสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2546  
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2546  
ระเบียบสถานที่จำหน่ายสะสมอาหารปี 2546  
ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเณฑ์การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ฉบับที่2 พ.ศ. 2551 28 พ.ค. 2562
ประกาศ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 151(พ.ศ.2536) เรื่อง กำหนดวัตถุที่ห้ามเจือปนห้ามใช้ในอาหาร  
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522  
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรย์ที่ทำให้เกิดโรค  
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 28 พ.ค. 2562
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดอุณหภูมิในการเก็นรักษาอาหารสดในสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 28 พ.ค. 2562
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.2561 28 พ.ค. 2562